Ban quản lý chương trình đào tạo Chất lượng cao

Ông Quách Hoài Nam
: Ông Quách Hoài Nam
: Trưởng Ban
: namqh@ntu.edu.vn
:

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

Ông Tô Văn Phương
: Ông Tô Văn Phương
: Phó trưởng ban
: phuongtv@ntu.edu.vn
:

Trưởng phòng Đào tạo Đại học

Ông Phạm Thanh Nhựt
: Ông Phạm Thanh Nhựt
: Thư ký
: nhutpt@ntu.edu.vn
:

Trưởng bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy

Bà Nguyễn Thị Hiển
: Bà Nguyễn Thị Hiển
: Ủy viên
: hiennt@ntu.edu.vn
:

Kế toán trưởng trường Đại học Nha Trang

Ông Đinh Đồng Lưỡng
: Ông Đinh Đồng Lưỡng
: Ủy viên
: luongdd@ntu.edu.vn
:

Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí

Ông Trương Trọng Ánh
: Ông Trương Trọng Ánh
: Ủy viên
: anhtt@ntu.edu.vn
:

Phó trưởng Phòng đào đạo Đại học

Ông Nguyễn Thế Hân
: Ông Nguyễn Thế Hân
: Ủy viên
: hannt@ntu.edu.vn
:

Phó trưởng Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên