Điều kiện đảm bảo chất lượng

Ngành Công nghệ Thông tin

1. Đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình (cơ hữu, thỉnh giảng)

TT

Tên học phần

Số

TC

Nhóm giảng viên phụ trách giảng dạy (cơ hữu)

Chức danh, học vị

1

Triết học Mác – Lênin 

3

Nguyễn Hữu Tâm

GV, TS

Ngô Văn An

GV, ThS

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

Đỗ Văn Đạo

GV, ThS

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

Trần Trọng Đạo

GV,TS

Trương Thị Xuân

GV, ThS

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Trần Trọng Đạo

GV,TS

Trương Thị Xuân

GV, ThS

5

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

Trần Trọng Đạo

GV, TS

Trương Thị Xuân

GV, Th.S

6

Nhập môn ngành CNTT

1

Phạm Thị Thu Thúy

GV, TS

Nguyễn Đức Thuần

GVC, TS

7

Pháp luật đại cương

2

Lê Việt Phương

GV, TS

8

Đại số tuyến tính

2

Phạm Gia Hưng

GVC, TS

Nguyễn Cảnh Hùng

GV, ThS

9

Giải tích

3

Huỳnh Thị Thúy Lan

GV, ThS

Nguyễn Thị Hà

GV, ThS

10

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

Thái Bảo Khánh

GV, ThS

Nguyễn Thị Tùy Dung

GV, ThS

11

Điền kinh

1

Nguyễn Hồ Phong

GV, ThS

12

Đường lối quân sự của Đảng CSVN

3

SQBP Nguyễn Dũng Hoan

GV, ĐH

13

Công tác quốc phòng - an ninh

2

SQBP Nguyễn Văn Tiến

GV, ĐH

14

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và CKC

3

Bùi Thanh Tuấn

GV, ThS

15

Bóng đá

1

Trương Hoài Trung

GV, ThS

16

Bóng chuyền

1

Trương Hoài Trung

GV, ThS

17

Cầu lông

1

Nguyễn Hồ Phong

GVC, ThS

18

Bơi lội

1

Nguyễn Hồ Phong

GVC, ThS

19

Võ thuật

1

Giang Thị Thu Trang

GV, ThS

20

Tin học cơ sở

2

Phạm Thị Kim Ngoan

GV, ThS

Bùi Chí Thành

GV, ThS

Bùi Thị Hồng Minh

GV, ThS

21

Thực hành tin học cơ sở

1

Đoàn Vũ Thịnh

GV, ThS

Nguyễn Thị Quỳnh Châu

GV, ThS

22

Tiếng Anh B1.1

4

Lê Hoàng Duy Thuần

GV, ThS

23

Tiếng Anh B1.2

4

Võ Nguyễn Hồng Lam

GV, TS

24

Nhập môn lập trình

3

Phạm Thị Kim Ngoan

GV,ThS

Bùi Chí Thành

GV, ThS

25

Kỹ thuật lập trình

3

Nguyễn Đức Thuần

GVC, TS

Phạm Thị Kim Ngoan

GV, ThS

26

Lập trình hướng đối tượng .Net

3

Phạm Thị Kim Ngoan

GV, ThS

Bùi Chí Thành

GV, ThS

27

Lập trình Java

3

Mai Cường Thọ

GV, ThS

Huỳnh Tuấn Anh

GV, ThS

28

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

Nguyễn Đức Thuần

GVC, TS

Nguyễn Thủy Đoan Trang

GV, ThS

29

Cơ sở dữ liệu

3

Nguyễn Đức Thuần

GVC, TS

Phạm Thị Thu Thúy

GV, TS

30

Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

3

Đinh Đồng Lưỡng

GV, TS

Mai Cường Thọ

GV, ThS

31

Mạng máy tính

3

Đinh Đồng Lưỡng

GV, TS

Mai Cường Thọ

GV, ThS

32

Toán rời rạc

3

Đỗ Như An

GVC, TS

Nguyễn Đình Hoàng Sơn

GV, ThS

33

Thiết kế giao diện web

3

Bùi Thị Hồng Minh

GV, ThS

Nguyễn Đình Hoàng Sơn

GV, ThS

34

Lập trình Python

3

Nguyễn Đức Thuần

GVC, TS

Phạm Thị Thu Thúy

GV, TS

35

Thực tập doanh nghiệp 1

3

GV Khoa CNTT

 

36

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

Phạm Thị Thu Thúy

GV, TS

Nguyễn Đình Hoàng Sơn

GV, ThS

37

Phát triển ứng dụng web 1

3

Bùi Chí Thành

GV, ThS

Phạm Thị Kim Ngoan

GV, ThS

38

Phát triển ứng dụng Web 2

3

Mai Cường Thọ

GV, ThS

Huỳnh Tuấn Anh

GV, ThS

39

Đồ án phát triển ứng dụng web

2

Mai Cường Thọ

GV, ThS

Huỳnh Tuấn Anh

GV, ThS

Bùi Chí Thành

GV, ThS

Phạm Thị Kim Ngoan

GV, ThS

40

Lập trình thiết bị di động

3

Mai Cường Thọ

GV, ThS

Huỳnh Tuấn Anh

GV, ThS

Huỳnh Tuấn Anh

GV, ThS

41

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

3

Hà Thị Thanh Ngà

GV, ThS

Nguyễn Thủy Đoan Trang

GV, ThS

42

Học máy và khoa học dữ liệu

4

Nguyễn Hải Triều

GV, ThS

Nguyễn Đình Cường

GV, ThS

43

Đồ án học máy và khoa học dữ liệu

 

Nguyễn Hải Triều

GV, ThS

Nguyễn Đình Cường

GV, ThS

44

Thực tập doanh nghiệp 2

3

Khoa CNTT & doanh nghiệp

 

45

Công nghệ phần mềm

3

Lê Thị Bích Hằng

GV, ThS

Phạm Thị Kim Ngoan

GV, ThS

46

Quản lý dự án phần mềm

3

Bùi Chí Thành

GV, ThS

Lê Thị Bích Hằng

GV, ThS

47

Kiến trúc và thiết kế phần mềm

3

Huỳnh Tuấn Anh

GV, ThS

Lê Thị Bích Hằng

GV, ThS

48

Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm

3

Bùi Thị Hồng Minh

GV, ThS

Phạm Thị Kim Ngoan

GV, ThS

49

Bảo mật ứng dụng web

3

Nguyễn Đình Hoàng Sơn

GV, ThS

Trần Minh Văn

GV, ThS

50

Công nghệ XML và ứng dụng

3

Phạm Thị Thu Thúy

GV, TS

Nguyễn Đình Hoàng Sơn

GV, ThS

51

Chuyên đề

3

Phạm Thị Thu Thúy

GV, TS

Nguyễn Đức Thuần

GVC, TS

52

Kinh doanh thông minh và khai phá dữ liệu

1

Nguyễn Đức Thuần

GVC, TS

Nguyễn Thị Hương Lý

GV, CN

53

Chuyên đề tốt nghiệp 1

5

Khoa CNTT

 

54

Đồ án tốt nghiệp

10

Khoa CNTT & doanh nghiệp

 

 

2. Nguồn học liệu phục vụ học tập

TT

Tên học phần

Giáo trình/Tài liệu

Tác giả

Năm

XB

Nhà

xuất bản

1.

Triết học Mác – Lênin 

Giáo trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

2009

Chính trị

quốc gia

Giáo trình môn Triết học Mác - Lênin

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

2006

Chính trị

quốc gia

Giáo trình Triết học Mác - Lênin

Hội đồng TW

1999

Chính trị

quốc gia

Những chuyên đề Triết học

Nguyễn Thế Nghĩa

2007

Khoa học

Xã hội

Từ điển Triết học giản yếu

Hữu Ngọc, Dương Phú Hiệp, Lê Hữu Tầng

1987

ĐH & THCN

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Bộ Giáo dục

& Đào tạo

2009

Chính trị

quốc gia

Giáo trình kinh tế chính trị Mác – Lênin.

Bộ Giáo dục

& Đào tạo

2006

Chính trị

quốc gia

2.

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Giáo trình kinh tế chính trị

Bộ giáo dục đào tạo

2006

Chính trị

quốc gia

Một số định hướng đẩy mạnh CNH,HĐH ở Việt Nam giai đoạn 2001- 2010

Nguyễn xuân Dũng

2002

Khoa học xã hội, Hà Nội

3.

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học.

Bộ Giáo dục

& Đào tạo.

2006

Chính trị

quốc gia

Văn kiện đảng thời kỳ đổi mới (VI, VII, VIII, IX, X)

Đảng cộng sản

Việt Nam

1987, 2005, 2006

Chính trị

quốc gia

Một số định hướng đẩy mạnh CNH,HĐH ở Việt Nam giai đoạn 2001- 2010

Nguyễn xuân Dũng

2002

Khoa học xã hội, Hà Nội

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề dân tộc dân chủ trong cáh mạng Việt Nam (1930 - 1954)

Chu Đức Tính

2001

Chính trị

quốc gia

4.

Tư tưởng

Hồ Chí Minh

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

2009

Chính trị

quốc gia

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp

Ban nghiên cứu LSĐ Trung ương

2002

Chính trị

quốc gia

Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bảo tàng

Hồ Chí Minh

2003

Chính trị

quốc gia

Tìm hiểu phương pháp Hồ Chí Minh

Hoàng Chí Bảo

2002

Chính trị

quốc gia

Đồng chí Hồ Chí Minh

E. Côbêlep

1985

Tiến bộ, Matxcova

Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

Võ Nguyên Giáp

1997

Chính trị

quốc gia

Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Vũ Văn Hiền,

Đinh Xuân Lý

2003

Chính trị

quốc gia

Toàn tập (12 tập)

Hồ Chí Minh

1997

Chính trị

quốc gia

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

Lê Hữu Nghĩa

2000

Lao động

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

Nguyễn Duy Niên

2002

Chính trị

quốc gia

Tập bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh

Học viện Chính trị quốc gia HCM

2001

Chính trị

quốc gia

Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc (1911 - 1945)

Nguyễn Đình Thuận

2002

Chính trị

quốc gia

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới ở Việt Nam

Nguyễn Anh Tuấn

2003

ĐHQG TP HCM

Tìm hiểu thân thế - sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh

Hoàng Trang - Nguyễn Khánh Bật

2000

Chính trị

quốc gia

Hoạt động ngoại giao của chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1954 đến 1969

Trần Minh Trưởng

2005

CA nhân dân

5.

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sảnViệt Nam

Bộ giáo dục

và đào tạo

2009

Chính trị

quốc gia

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng cộng sản

Việt Nam

1991

Sự thật

Hà Nội

Một số chuyên đề đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Đại học quốc gia HN

2008

LLCT

Chương trình môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Bộ giáo dục và đào tạo

2008

BGDĐT

 

Quá trình vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Đinh Xuân Lý

2008

Sự thật

6.

Nhập môn ngành CNTT

Nhập môn về kỹ thuật

Phạm Ngọc Tuấn

2012

ĐH Quốc gia TP.HCM

Exploring Engineering: An Introduction to Engineering and Design

Philip K., Robert B., William K., George W

2016

Elsevier

7.

Pháp luật đại cương

Pháp luật Đại cương

Lê Minh Toàn

2015

CTQG

Bài giảng Pháp luật đại cương – Theo học chế tín chỉ (lưu hành nội bộ)

Lê Việt Phương, Nguyễn Thị Lan

2018

ĐHNT

8.

Đại số tuyến tính

BG Đại số tuyến tính

Phạm Gia Hưng

2018

ĐHNT

Toán học cao cấp tập 1

Nguyễn Đình Trí

2000

Giáo dục

Bài tập Toán cao cấp tập 1

Nguyễn Đình Trí

2000

Giáo dục

9.

Giải tích

BG Giải tích

Phạm Gia Hưng

2016

ĐHNT

Toán học cao cấp tập 2, 3

Nguyễn Đình Trí

2000

Giáo dục

Bài tập Toán cao cấp tập 2, 3

Nguyễn Đình Trí

2000

Giáo dục

10.

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

BG tóm tắt Xác suất và thống kê toán

Nguyễn Đình Ái,

Thái Bảo Khánh

2010

ĐHNT

Bài tập xác suất thống kê

Hoàng Ngọc Nhậm

2007

ĐH Kinh tế TPHCM

11.

Điền kinh

Bài giảng môn học Điền kinh

Nguyễn Hữu Tập, Phù Quốc Mạnh

 

 

Bài giảng

Trần Văn Tự

2009

ĐHNT

Giáo trình Giáo dục thể chất

Theo quy định

 

 

12.

Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Bộ GD&ĐT

2008

Giáo dục

Biển, Đại dương và chủ quyền biển ,đảo VN

Bộ GD&ĐT

2012

Giáo dục

Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam

Nhóm tác giả

2004

Quân đội

nhân dân

Giáo trình Giáo dục An ninh- Trật tự

Nhóm tác giả

2012

Giáo dục

Các văn bản hiện hành về GDQP-AN và công tác quốc phòng trong ngành GDĐT

Nhóm tác giả

2010

Quân đội

nhân dân

13.

Công tác quốc phòng - an ninh

Bài giảng

Hoàng Anh Bảy

2008

ĐHNT

14.

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và CKC

Giáo trình Giáo dục quốc phòng

Theo quy định

 

ĐHNT

15.

Bóng đá

Giáo trình bóng đá

Phạm Quang

2003

ĐH Sư phạm

Bóng đá – kĩ chiến thuật và phương pháp tập luyện

Mai Tuyết Điền

1999

TDTT Hà Nội

16.

Bóng chuyền

Giáo trình tài liệu môn bóng chuyền và bóng rổ

Vũ Đức Thu

1995

Hà Nội

17.

Cầu lông

Giáo trình giảng dạy Cầu lông

Nguyễn Văn Trạch

2012

Thể dục thể thao

18.

Bơi lội

Bài giảng

môn học Bơi lội

Nguyễn Hồ Phong

2009

ĐHNT

19.

Võ thuật

Lược sử võ cổ truyền VN

Mai Văn Muôn

Lê Anh Thơ

Chu Quang Chú

1991

TDTT, Hà Nội

Kỹ thuật Taekwondo

Nguyễn Hùng Sơn

1992

TDTT, Hà Nội

20.

Tin học cơ sở

Bài giảng Tin học cơ sở (Lý thuyết)

BM Kỹ thuật phần mềm

2018

ĐHNT

Thực hành

Tin học cơ sở

BM Kỹ thuật phần mềm

2018

ĐHNT

Giáo trình Windows XP, MS. Word, MS. Excel, MS. Power Point

Nguyễn Đình Thuân

2008

ĐHNT

Hướng dẫn sử dụng Internet

Nguyễn Thành Cương

2007

Thống kê

21.

Thực hành tin học cơ sở

Thực hành

Tin học cơ sở

BM Kỹ thuật phần mềm

2011

ĐHNT

22.

Tiếng Anh B1.1

Effective for English communication (student’s book)

IIG Vietnam

2010

ĐHNT

Effective for English communication (workbook)

IIG Vietnam

2010

ĐHNT

Starter TOEIC

Anne Taylor & Casey Malarcher

2007

Compass Media Inc.

Longman preparation series for the New TOEIC test

Lin Lougheed

2008

Longman

23.

Tiếng Anh B1.2

Effective for English communication (student’s book)

IIG Vietnam

2010

ĐHNT

Effective for English communication (workbook)

IIG Vietnam

2010

ĐHNT

Developing skills for the TOEIC  Test

Paul Edmunds –Anne Taylor

 

2007

Compass Media Inc.

Starter TOEIC

Anne Taylor & Casey Malarcher

2007

Compass Media Inc.

Longman preparation series for the New TOEIC test

Lin Lougheed

2008

Longman

24.

Nhập môn lập trình

Ngôn ngữ lập trình C  

Quách Tuấn Ngọc

 

Giáo dục  

Kỹ thuật lập trình C cơ bản và nâng cao  

Phạm Văn

Ất  

2009  

Hồng Đức  

Nhập môn lập trình ngôn ngữ C  

Nguyễn  

Thanh Thủy  

2003  

 

C Programming Language, 2nd Edition

B. W.  Kernighan and D.M.

Ritchie

1988  

Prentice Hall  

25.

Kỹ thuật lập trình

Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao

Phạm Văn Ất

 

2008

Khoa học kỹ thuật

Bài giảng Kỹ thuật lập trình

Trần Minh Triết, Đặng Bình Phương

2011

Đại học KHTN Tp HCM

C++ How to Program, 5th Edition

H. M. Dietel

2005

Prentice-Hall

Data Structures and Program Design in C++

R.L. Kruise

2005

Prentice Hall

The C++ Programming Language, 3rd Edition

B. Stroustrup

1997

AT&T

26.

Lập trình hướng đối tượng với .Net

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng

Phạm Thị Kim Ngoan

2018

ĐHNT

.NET toàn tập

Dương Quang Thiện

2005

Tổng hợp TP HCM Minh

Lập trình hướng đối tượng

Phạm Hữu Khang

2006

Lao động xã hội

27.

Lập trình Java

Bài giảng Lập trình Ứng dụng với Java

Mai Cường Thọ

2018

ĐHNT

Introduction to Java Programming, 8th  Edition

Daniel Liang

2011

Pearson Prentice Hall

Professional
android application development

Dan Ulery

2015

John Wiley

28.

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

Cấu trúc dữ liệu, Phân tích thuật toán và Phát triển phần mềm

 

Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, Trần Thiên Thành

 

2008

 

NXB Giáo dục

 

Giải thuật và lập trình

 

 

Lê Minh Hoàng

 

 

2006

 

ĐHSP Hà Nội, 2006

 

 

The Design and Analysis of Computer Algorirthms

 

 

AHO, HOPCROFT, ULLMAN

 

 

1974

 

Addision-Wesley Publishing Company,

 

BG Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật

Nguyễn Đức Thuần

2002

ĐHNT

 

29.

Cơ sở dữ liệu

Bài tập CSDL

Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc

2008

NXB Khoa học & Công nghệ

Phương pháp giải bài tập CSDLQH

Nguyễn Đức Thuần, Trương Ngọc Châu

2012

NXB Khoa học & Kỹ Thuật

 

BG Cơ sở dữ liệu quan hệ

 

Nguyễn Đức Thuần

 

2007

 

ĐH Nha Trang

30.

Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

Giáo trình Hệ Điều Hành

Trần Hạnh Nhi, Lê Khắc Thiên Ân

2007

Đại học KHTN TP.HCM

Giáo trình Nguyên lý Các hệ điều hành

Hà Quang Thụy

2005

Nhà xuất bản HKT

Operating Systems Concept 8th Edition

Silberschatz, Galvin, Gagne

2009

Wiley

31.

Mạng máy tính

Bài giảng Mạng máy tính

Đinh Đồng Lưỡng

2016

ĐHNT

Giáo trình mạng máy tính

Ngô Bá Hùng

Phạm Thế Phi

2005

Đại học Cần Thơ

Mạng máy tính và các hệ thống mở

Nguyễn Thúc Hải

2001

Giáo dục

32.

Toán rời rạc

Toán rời rạc

Nguyễn Đức Nghĩa,

Nguyễn Tô Thành

1997

NXBGD

Tuyển chọn 1800 bài tập toán rời rạc

Seymour Lipschutz - Mare Lars Lipson

2002

NXB Thống kê, Hà Nội

Toán rời rạc ứng dụng trong Tin học

Kenneth H. Rosen

2007

NXBGD

33.

Thiết kế giao diện web

Bài giảng Thiết kế trang web

Nguyễn Đình Hoàng Sơn

2016

ĐHNT

Slide bài giảng Đồ họa ứng dụng

Bùi Thị Hồng Minh

2016

ĐHNT

HTML5 and CSS3: Building

Responsive Websites

Thoriq Firdaus

2016

Packt Publishing Ltd.

34.

Lập trình Python

Python for Data Analysis

Wes McKinney

2013

O’Reilly Media, Inc

Python Tutorial

 

Guido van Rossum

2018

Python Software Foundation

35.

Thực tập doanh nghiệp 1

Tài liệu chuyên ngành phù hợp với hướng đề tài, được GVHD giới thiệu hoặc do sinh viên tự tìm

36.

Xử lý ảnh và nhận dạng

Bài giảng môn học xử lý ảnh

Nguyễn Đình Cường

2016

ĐHNT

Statitstical Pattern Recognition

Andrew R. Webb

2002

John Wiley & Son

Digital Image Proccessing

Rafael C.Gonzales

2002

Prentice Hall

37.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Hữu Khôi

2019

Khoa học kỹ thuật

Database Management Systems

Raghu Ramarkrishnan, Johannes Gehrke

2003

Mc Graw Hill

Fundamentals of Database Systems

Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe

2000

Addison

Wesley

Beginning Database Design

Gavin Powell

2006

Willey Publishing

38.

Phát triển ứng dụng web 1

PROFESSIONAL

ASP.NET MVC 5

J.Galloway

B.Wilson

K. S. Allen

D. Matson

2014

John Wiley & Sons, Inc.

Pro ASP.NET MVC 5

Adam Freeman

2013

Apress

39.

Phát triển ứng dụng Web

Bài giảng Phát triển ứng dụng web với Java

Mai Cường Thọ

2016

ĐHNT

Xây dựng ứng dụng Web với JSP, Servlet, JavaBean, 

Phạm Hữu Khang

2001

NXB GD

Java Servlet Programming, 2nd Edition

 William Crawford

2010

O'Reilly 

 

40.

Đồ án phát triển ứng dụng web

Tài liệu như Phát triển ứng dụng web 2 và một số tài liệu liên quan đến tên đồ án cụ thể.

41.

Lập trình thiết bị di động

Bài giảng Lập trình thiết bị di động

Huỳnh Tuấn Anh

2017

ĐHNT

Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (3rd Edition)

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides

2017

Addison-Wesley

42.

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Essentials of Systems Analysis and Design –  6th

Joseph S. Valacich, Joey F.George, Jeffrey A. Hoffer

2014

Pearson

System Analysis and Design - 9th

Gary B. Shelly,

Harry J. Rosenblatt

2012

Cengage Learning

Systems Analysis and Design – 5th

Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, Roberta M. Roth

2012

John Wiley & Sons, Inc.

43.

Học máy và khoa học dữ liệu

Pattern Recognition and Machine Learning

Christopher Bishop

2006

Springer

Introduction to Machine Learning, 2nd,

 

Ethem Alpaydin

 

The MIT Press Cambridge

 Nhập môn Phát Hiện Tri Thức và Khai Phá Dữ Liệu

Nguyễn Đức Thuần

2011

Thông Tin và Truyền Thông

44

Đồ án học máy và khoa học dữ liệu

Tài liệu liên quan đến học phần học máy và khoa học dữ liệu, đề tài thực tế tại doanh nghiệp.

45.

Thực tập doanh nghiệp 2

Tài liệu liên quan đến đề tài thực tập do doanh nghiệp và GVHD cung cấp hoặc SV tự tìm hiểu thêm.

46.

Công nghệ phần mềm

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm

Lê Thị Bích Hằng

2016

ĐHNT

Nhập môn Kỹ nghệ phần mềm

Ngô Trung Việt

2005

Khoa học & Kỹ thuật

“Software Engineering 8th Ed.”

Ian Sommerville’s

2008

Addison- Wesley

47.

Quản lý dự án phần mềm

IT Project Management

Kathy Schwalbe

2012

Course Technology

Microsoft Project 2007-2012

Nguyễn Công Minh

2010

Hồng Đức

Quản lý dự án phần mềm

Thạc Bình Cường

ebook

Đại học Bách khoa Hà Nội

48.

Kiến trúc và thiết kế phần mềm

Bài giảng Design Patterns

Huỳnh Tuấn Anh

2019

ĐHNT

Design Patterns
Elements of Reusable Object-Oriented Software

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides

1999

Addison-Wesley

C# 3.0 Design Patterns

Judith  Bishop

2008

O’Reilly

49.

Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm

Giáo trình kiểm thử phần mềm

Nguyễn Thanh Bình

2013

Giáo dục Việt Nam

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

Thạc Bình Cường + Nguyễn Đức Mận

2013

Bách Khoa – Hà Nội

Kiểm thử phần mềm

Trần Tường Thụy + Phạm Quang Hiển

2013

Thông tin và truyền thông

50.

Công nghệ XML và ứng dụng

Công nghệ XML và ứng dụng

Phạm Thị Thu Thúy

2018

Khoa học kỹ thuật

XML nền tảng và ứng dụng

Nguyễn Phương Lan

2006

Lao động xã hội

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn Tiến Huy

2009

Đại học Khoa Học Tự Nhiên

51.

Chuyên đề

Tài liệu tùy thuộc vào nội dung chuyên đề cụ thể

52.

Bảo mật ứng dụng web

Web Application Security

Andrew Hoffman

2019

O'Reilly Media

Web Application Security, A Beginner's Guide

Bryan Sullivan, Vincent Liu

2011

McGraw-Hill Education

53.

Kinh doanh thông minh và khai phá dữ liệu

Business Intelligence & Data Mining

Mark Ferguson

2015

Business Expert Press

Business Intelligence For Dummies

Swain Scheps

2008

Wiley Publishing, Inc

54.

Đồ án tốt nghiệp

Tài liệu liên quan đến đề tài làm đồ án tốt nghiệp.

 

3. Cơ sở vật chất

3.1 Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy

TT

Loại phòng học (Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, …)

Số lượng

Diện tích (m2)

Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ giảng dạy

Tên

thiết bị

Số lượng

Phục vụ

học phân

1.

Phòng học, giảng đường

85

25.944

- Projectoor/TV

- Âm thanh (bộ)

85

85

Tất cả các môn học lý thuyết

2.

Phòng học đa phương tiện

01

120

- Máy tính

- Projector/TV

- Âm thanh (bộ)

Camera

40

01

01

02

Tất cả các môn học lý thuyết và đào tạo từ xa

3.

Phòng học ngoại ngữ

01

220

Máy tính có trang bị âm thanh chuẩn

40

Phục vụ các môn học ngoại ngữ

4.

Phòng máy tính

10

1212

Máy tính cá nhân

300

Tất cả các môn học có thực hành mô phỏng hoặc thao tác trực tiếp trên máy tính

 

3.2 Thư viện

 • Diện tích thư viện: 10.000m2;           Diện tích phòng đọc: 4.000m2
 • Số chỗ ngồi: 1.000;                             Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 110
 • Phần mềm quản lý thư viện: 01 (KIPOS; quản lý tài liệu văn bản điện tử)
 • Thư viện điện tử: http://thuvien.ntu.edu.vn
 • Thư viện kết nối với hệ thống thư viện các trường đại học phía Nam (VILASAL)
 • Việc tra cứu thư viện thông qua internet.
 • Số lượng sách: 15.000 tên, khoảng 35.000 bản (tài liệu văn bản)
 • Tài liệu điện tử: 23.000 tên tài liệu (sách, tài liệu tham khảo, luận văn, luận án, khóa luận, kết quản nghiên cứu khoa học).
 • Cơ sở dữ liệu: Wilson, ABSCO, Applied Acienxe & Technology, Abstracts, Aquatic Sciences and Fisheres Abstracts, Food Science and Technology Abstracts.

 

4. Cơ chế vận hành chương trình

4.1 Thành lập Ban điều phối chương trình

Ban điều phối chương trình sẽ lo các thủ tục hành chính khi vận hành chương trình, giáo viên tập trung cho chuyên môn. Ban điều phối gồm 02 GV: 01 Trưởng ban và 01 cán bộ điều phối.

Trưởng Ban điều phối chương trình sẽ có nhiệm vụ: Phụ trách công tác giảng dạy; Chịu trách nhiệm chuyên môn chương trình; Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Khảo sát doanh nghiệp; Tư vấn tuyển sinh; Tổ chức sự kiện; Nghiên cứu khoa học; Liên kết đào tạo; Mời các diễn giả; Mời giảng; Trao đổi sinh viên.

Cán bộ điều phối chương trình sẽ có nhiệm vụ: Quản lý sinh viên; Tổ chức sự kiện, viết bài các sự kiện, liên kết đào tạo, mời các diễn giả; Quản lý website; Kiểm định giáo dục; Phát triển kỹ năng mềm sinh viên; Khảo sát doanh nghiệp; Tư vấn tuyển sinh; Làm thủ tục thanh toán cho giáo viên; Lập thời khóa biểu cho sinh viên; Mời giảng; Thực hiện các công việc do Khoa và trưởng Ban điều phối giao.

4.2 Sắp xếp thời khóa biểu và chi phí cho hoạt động giảng dạy

Nhằm mục đích chủ động trong quá trình học và dạy, chương trình sẽ xây dựng thời khóa biểu độc lập.

Chương trình chủ động mời giảng viên tham gia giảng dạy.

Chi phí giờ giảng của giảng viên cao gấp 1,5 lần so với định mức của Nhà trường nếu giảng dạy bằng tiếng Việt và cao gấp 2 lần so với định mức nếu giảng dạy bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, chi phí cho các hoạt động đào tạo kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp, tổ chức team building cho sinh viên năm nhất; mời chuyên gia hoặc diễn giả,… đều được trích từ học phí của sinh viên (đã có báo cáo chi tiết trong phần kinh phí).

 

5. Xây dựng quan hệ hợp tác với thế giới nghề nghiệp trong thực tập

5.1. Danh sách chuyên gia tham gia đào tạo Chương trình Công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp

TT

Đơn vị/ họ tên

Học vị

Chức vụ

Học phần phụ trách

 1.  

Nguyễn Phan Nguyên Thái

Thạc sĩ

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT

(CenIT-VNPT Khánh Hòa)

Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

 1.  

Hoàng Văn Quyền

Cử nhân

Tổ trưởng Trung tâm CNTT

(CenIT-VNPT Khánh Hòa)

Lập trình hướng đối tượng với .Net

 1.  

Đỗ Phương Liên

Thạc sĩ

Trung tâm CNTT

(CenIT-VNPT Khánh Hòa)

Lập trình hướng đối tượng với .Net

 1.  

Nguyễn Tri Huy

Cử Nhân

CEO Công ty Sweetsoft - Nha Trang

Thiết kế giao diện Web

 1.  

Đinh Bảo Tuyên

Thạc sĩ

Phó GĐ Khối quản lý PTMP, Công ty Fujinet Systems

Thực tập doanh nghiệp

 1.  

Cao Lâm Châu

Cử Nhân

Project manager, Công ty 9thWonder

Thực tập doanh nghiệp

 1.  

Huỳnh Khánh Đức

Cử Nhân

Technical Leader, Công ty 9thWonder

Phát triển ứng dụng Web 1

Đồ án phát triển ứng dụng web 1

 1.  

Võ Hoàng Vũ

Cử Nhân

Senior Nodejs Developer, Công ty 9thWonder

Phát triển ứng dụng Web 1

Đồ án phát triển ứng dụng web 1

 1.  

Trần Văn Trà

Thạc sĩ

PL, Công ty TNHH

IVS - Tp. HCM

Lập trình Java

Phát triển ứng dụng web 2

 1.  

Nguyễn Thái Ân

Thạc sĩ

TL, Công ty TNHH

IVS - Tp. HCM

Lập trình Java

Phát triển ứng dụng web 2

 1.  

Phạm Thanh Hòa

Cử nhân

BA, Công ty TNHH

IVS – Nha Trang

Lập trình Java

Phát triển ứng dụng web 2

 1.  

Nguyễn Hoàng Anh

Thạc sĩ

Giám Đốc, Công ty TMA

Solutions

Thực tập doanh nghiệp

 1.  

Trần Văn Quí

Thạc sĩ

Quản lý dự án, Công ty TMA

Solutions

Phát triển ứng dụng Web 3

Đồ án phát triển ứng dụng web 3

Công nghệ phần mềm

 1.  

Lê Nguyễn Bá Duy

Thạc sĩ

Chuyên Viên, Công ty TMA

Solutions

Phát triển ứng dụng Web 3

Đồ án phát triển ứng dụng web 3

 1.  

Phạm Đình Hồng

Thạc sĩ

Chuyên Viên, Công ty TMA

Solutions

Công nghệ phần mềm

 

 1.  

Phạm Quốc Anh

Cử nhân

Kỹ sư kiểm thử phần mềm, Công ty INFOdation Nha Trang

Kiểm thử phần mềm

 1.  

Dương Hoàng Đông

Cử nhân

Kỹ sư Phần mềm, Công ty INFOdation Nha Trang

Quản lý dự án phần mềm

Kiểm thử phần mềm

 1.  

Nhữ Thanh Phong

Cử nhân

Kỹ sư Phần mềm, Công ty INFOdation Nha Trang

Kiểm thử phần mềm

Công nghệ phần mềm

 

5.2. Danh sách đối tác doanh nghiệp

TT

Đơn vị

Địa chỉ

Nội dung hợp tác

 1.  

Công ty INFOdation Nha Trang

50 Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang

- Tạo cơ hội thực tập và làm việc đối với sinh viên Khoa CNTT.

- Tham gia đóng góp xây dựng chương trình đào tạo và hỗ trợ thực tập cho giảng viên Khoa CNTT nếu có đề nghị.

- Khoa CNTT – Trường Đại học Nha Trang tập hợp danh sách các em sinh viên  tự nguyện đăng ký tham gia khóa đào tạo, thực tập, làm việc và gửi cho Công ty; Hỗ trợ thông báo các tin tuyển dụng, đào tạo đến sinh viên.

- Hai bên sẽ duy trì trao đổi vấn đề liên quan đến chương trình hợp tác và đảm bảo nguyên tắc hiểu biết lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

- Hàng năm, lãnh đạo hai bên tiến hành gặp gỡ và trao đổi để có những đánh giá tổng quan về quá trình hợp tác, từ đó quyết định những nội dung và chương trình hợp tác tiếp theo.

 

 

 1.  

Công ty TMA

Solutions

TMA Tower, Lô 17, Công viên Phần Mềm Quang Trung, P.Tân Chánh, Tp. HCM

 1.  

Công ty TNHH IVS

180-182 Lý Chính Thắng, P9, Q3, Tp. HCM

 1.  

Công ty 9thWonder

Tầng 6, tòa nhà VCN, đường A1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Tp. Nha Trang

 1.  

Công ty Fujinet Systems

Tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM

 1.  

Công ty CP Sweetsoft - Nha Trang

30A Trần Quý Cáp, P.Vạn Thắng, Tp. Nha Trang

 1.  

Trung tâm CNTT

(CenIT-VNPT Khánh Hòa)

01 Hùng Vương, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang

 1.  

Công ty CP giải pháp công nghệ Tâm Đạt (TDA

Solutions)

341/39S-40S Lạc Long Quân, P5, Q11, Tp.HCM

 1.  

Công ty FPT Software Đà Nẵng

Tòa Nhà FPT Complex, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

 1.  

Công ty TNHH NetSurf Việt Nam

Tòa nhà Viettel Khánh Hòa, số 9 Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang

 1.  

Công ty TNH Grand M.VN

59 Lê Thành Phương, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang

 1.  

Công ty TNHH Guavait. (JobReady VietNam)

Tầng 6, Toà Nhà VCN, Số 01, Đường A1, Vĩnh Điềm Trung, Tp. Nha Trang

 1.  

Coong ty TNHH Sutrix Solutions

Bluesky Office, số 01, Đường Bạch Đằng, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM

 1.  

Công ty TNHH BSS

38 Nguyễn Biểu, Phường Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang

 1.  

Công ty TNHH Harvey Nash VN

Tòa nhà E.town, Lầu 3, số 364, đường Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

 1.  

Công ty TNHH Vita Group

1069 đường 23/10, Xã Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang

 1.  

Công ty TNHH DEK Technologies Việt Nam

39+141+121/137+121/143 Lê Lợi, P.Bến Thành Q.1 Tp.HCM

 1.  

Công ty CP Smile Nha Trang

9 lô G Khoảnh VI, tiểu khu 659, Bãi Tiên, P. Vĩnh Hoà, Tp. Nha Trang

 

Ngành Quản trị Kinh doanh

1. Đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình (cơ hữu, thỉnh giảng)

Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm của Khoa Kinh tế, ngoài ra có sự tham gia của các giảng viên của Khoa Kế toán Tài chính, Khoa ngoại ngữ và Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chương trình cũng sẽ mời những doanh nhân thành đạt trình bày về kinh nghiệm quản trị kinh doanh với định hướng quốc tế hóa.

2. Nguồn học liệu phục vụ học tập

Nguồn học liệu phục vụ học tập được khai thác từ thư viện của trường cùng với nguồn của các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình. Ngoài ra, tùy theo yêu cầu giảng dạy của giảng viên, nhà trường xem xét để trang bị thêm các tài liệu cần thiết.

3. Xây dựng quan hệ hợp tác với thế giới nghề nghiệp trong thực tập

Dựa trên mối liên hệ với cựu sinh viên để thiết lập các cơ sở thực tập cho sinh viên.

4. Cơ sở vật chất

Trang bị phòng học có hệ thống học trực tuyến.

5. Cơ chế vận hành chương trình

- Áp dụng cơ chế cho chương trình cao học quốc tế NORHED để vận hành chương trình này.

6. Chế độ cho giảng viên

Mức thù lao đề nghị cho giảng viên giảng dạy như sau:

 • Tiến sĩ giảng dạy các HP bằng tiếng Anh: Thù lao gấp 3 lần mức thù lao hiện hành cho hoạt động giảng dạy.
 • Tiến sĩ giảng dạy các HP bằng tiếng Việt (theo yêu cầu của chương trình); Thạc sĩ giảng dạy HP bằng tiếng Anh: Thù lao gấp 2 lần mức thù lao hiện hành cho hoạt động giảng dạy.
 • Thạc sĩ giảng dạy các HP bằng tiếng Việt (theo yêu cầu của chương trình): Thù lao gấp 1,5 lần mức thù lao hiện hành cho hoạt động giảng dạy.

7. Giá dịch vụ đào tạo

Học phí thu theo năm, cụ thể như sau:

Năm 1: 20 triệu đồng

Năm 2: 25 triệu đồng

Năm 3: 30 triệu đồng

Năm 4: 35 triệu đồng

8. Hợp tác với trường ĐH trong và ngoài nước trong đào tạo

Một số hợp tác có thể khai thác trước mắt:

Đại học Rhode Island, Hoa Kỳ

Đại học Auburn, Hoa Kỳ

9. Các kiến nghị khác

 • Điều kiện đầu vào đối với người học: Xét tuyển đầu vào môn tiếng Anh bằng điểm đầu vào môn tiếng Anh của ngành ngôn ngữ Anh/ hoặc IELTS 4.5; TOEFL iBT 53-64; TOEIC 405. Điểm xét tuyển đầu vào bằng với điểm của ngành cao nhất của Nhà trường trong từng năm học.
 • Tổ chức thành một lớp học độc lập. Sinh viên được phép thi lại 2 lần cho các học phần không đạt.
 • Giảng viên được tạo điều kiện tham gia các khóa tập huấn để nâng cao năng lực giảng dạy và tiếng Anh.
 • Thành lập ban điều hành chương trình giống như chương trình Cao học quốc tế NORHED và phân bổ 10% chi phí quản lý cho ban điều hành chương trình.
 • Sĩ số lớp học: tối thiểu 30 sinh viên, tối đa 50 sinh viên.

 

Ngành Quản trị Khách sạn

1. Đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình (cơ hữu, thỉnh giảng)

TT

Tên học phần

Số

TC

Nhóm giảng viên phụ trách giảng dạy (cơ hữu)

Chức danh, học vị

 1.  

Triết học Mác – Lênin 

3

Nguyễn Hữu Tâm

GV, TS

Ngô Văn An

GV, ThS

 1.  

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

Đỗ Văn Đạo

GV, ThS

 1.  

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

Trần Trọng Đạo

GV,TS

Trương Thị Xuân

GV, ThS

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Trần Trọng Đạo

GV,TS

Trương Thị Xuân

GV, ThS

 1.  

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

Trần Trọng Đạo

GV, TS

Trương Thị Xuân

GV, Th.S

 1.  

Pháp luật đại cương

2

Lê Việt Phương

GV, T.S

 

Nguyễn Thị Lan

GV, ThS

 1.  

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

Lê Thị Thanh Ngà

GV, ThS

Huỳnh Phương Duyên

GV, ThS

 1.  

Phương pháp NCKH trong du lịch

2

Lê Chí Công

GV, TS

2

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

GV, NCS

 1.  

Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh)

1

Nguyễn Hồ Phong

GV, ThS

 1.  

Đường lối QP&AN của Đảng CSVN

2

SQBP Nguyễn Dũng Hoan

GV, ĐH

 1.  

Công tác quốc phòng - an ninh

2

SQBP Nguyễn Văn Tiến

GV, ĐH

 1.  

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và CKC

5

Bùi Thanh Tuấn

GV, ThS

 1.  

Hiểu biết chung về quân, binh chủng

2

Bùi Thanh Tuấn

GV, ThS

 1.  

Khiêu vũ thể thao (Dance Sport)

1

Giang Thị Thu Trang

GV, ThS

 1.  

Bơi lội

1

Nguyễn Hồ Phong

GV, ThS

 1.  

Tin học cơ sở

2

Phạm Thị Kim Ngoan

GV, ThS

Bùi Chí Thành

GV, ThS

Bùi Thị Hồng Minh

GV, ThS

 1.  

Thực hành tin học cơ sở

1

Đoàn Vũ Thịnh

GV, ThS

Nguyễn Thị Quỳnh Châu

GV, ThS

 1.  

Tiếng Anh B1.1

4

Lê Hoàng Duy Thuần

GV, Th.S

 1.  

Tiếng Anh B1.2

4

Võ Nguyễn Hồng Lam

GV, TS

 1.  

Ngoại ngữ 2 – A1.1

(Tiếng Trung/tiếng Pháp)

3

Phạm Thị Minh Châu

GV, Th.S

Nguyễn Thị Diệu Phương

GV, Th.S

Nguyễn Duy Sự

GV, TS

 1.  

Ngoại ngữ 2 – A1.2

(Tiếng Trung/tiếng Pháp)

3

Phạm Thị Minh Châu

GV, Th.S

Nguyễn Thị Diệu Phương

GV, Th.S

Nguyễn Duy Sự

GV, TS

 1.  

Tiếng Anh bổ trợ

3

Võ Nguyễn Hồng Lam

GV, TS

Giảng viên nước ngoài

 

 1.  

Nhập môn ngành QTKS

1

Bộ môn QTKS&NH

 

 1.  

Kinh tế vi mô

3

Lê Kim Long

GVCC,PGS

Bùi Thị Bích Xuân

GV, ThS

 1.  

Nguyên lý kế toán

3

Võ Thị Thùy Trang

GV, TS

Nguyễn Thị Lan Phương

GV, ThS

 1.  

Marketing căn bản

3

Trương Ngọc Phong

GV, ThS

Vũ Thị Hoa

GV, ThS

 1.  

Kinh tế du lịch

3

Lê Chí Công

GV, TS

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

GV, ThS

Nguyễn Thị Hồng Trâm

GV, ThS

 1.  

Đại cương Quản trị doanh nghiệp

du lịch

3

Lê Chí Công

GV, TS

Ninh Thị Kim Anh

GV, ThS

 1.  

Luật du lịch Việt Nam và quốc tế

3

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

GV, ThS

Huỳnh Cát Duyên

GV, ThS

 1.  

Địa lý du lịch

3

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

GV, ThS

Lê Bá Quỳnh Châu

GV, ThS

Nguyễn Thị Huyền Thương

GV, ThS

 1.  

Kỹ năng bổ trợ

3

Lê Trần Phúc

GV, ThS

Nguyễn Thanh Quảng

GV, ThS

 1.  

Tâm lý du khách và giao tiếp

ứng xử trong du lịch

3

Đỗ Thị Thanh Vinh

GVCC, PGS

Ninh Thị Kim Anh

GV, ThS

 1.  

Khởi nghiệp và lập kế hoạch

kinh doanh trong du lịch

3

Phan Thị Kim Liên

GV, ThS

Lê Trần Phúc

GV, ThS

Lê Công Lập

GV, ThS

 1.  

Thực hành khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch

1

Phan Thị Kim Liên

GV, ThS

Lê Trần Phúc

GV, ThS

Lê Công Lập

GV, ThS

 1.  

Thực hành xử lý tình huống giao tiếp với du khách

1

Đỗ Thị Thanh Vinh

GVCC, PGS

Ninh Thị Kim Anh

GV, ThS

 1.  

Quản trị buồng

3

Nguyễn Thị Huyền Thương

GV, ThS

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

GV, ThS

 1.  

Quản trị lễ tân

3

Lê Trần Phúc

GV, ThS

Phan Thị Kim Liên

GV, ThS

Tạ Thị Vân Chi

GV, ThS

Nguyễn Thị Hồng Trâm

GV, ThS

 1.  

Quản trị marketing khách sạn

3

Lê Trần Phúc

GV, ThS

Đào Anh Thư

GV, ThS

 1.  

Quản trị tài chính khách sạn

3

Đỗ Thị Thanh Vinh

GVCC, PGS

Lê Bá Quỳnh Châu

GV, ThS

 1.  

Quản trị chiến lược khách sạn

3

Nguyễn Thị Kim Anh

GVCC, PGS

Lê Kim Long

GVCC, PGS

Lê Chí Công

GV, TS

Nguyễn Ngọc Duy

GV, TS

 1.  

Quản trị nguồn nhân lực khách sạn

3

Đỗ Thị Thanh Vinh

GVCC, PGS

Ninh Thị Kim Anh

GV, Th.S

 1.  

Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn

3

Lê Chí Công

GV, TS

Huỳnh Cát Duyên

GV, ThS

Nguyễn Thanh Quảng

GV, ThS

 1.  

Quản trị kinh doanh nhà hàng

3

Nguyễn Thị Hồng Trâm

GV, ThS

Tạ Thị Vân Chi

GV, ThS

 1.  

Quản trị sự kiện và hội nghị

3

Phan Thị Kim Liên

GV, ThS

Lê Trần Phúc

GV, ThS

Tạ Thị Vân Chi

GV, ThS

 1.  

Thực hành Quản trị sự kiện và hội nghị

1

Phan Thị Kim Liên

GV, ThS

Lê Trần Phúc

GV, ThS

Tạ Thị Vân Chi

GV, ThS

 1.  

Thực hành nghiệp vụ buồng

2

Nguyễn Thị Huyền Thương

GV, ThS

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

GV, ThS

 1.  

Thực hành nghiệp vụ lễ tân

2

Lê Trần Phúc

GV, ThS

Phan Thị Kim Liên

GV, ThS

Tạ Thị Vân Chi

GV, ThS

Nguyễn Thị Hồng Trâm

GV, ThS

 1.  

Thực hành nghiệp vụ nhà hàng

2

Tạ Thị Vân Chi

GV, ThS

Nguyễn Thị Huyền Thương

GV, ThS

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn

4

Tạ Thị Vân Chi

GV, ThS

Nguyễn Thị Huyền Thương

GV, ThS

Phan Thị Kim Liên

GV, ThS

 1.  

Chuyên đề tốt nghiệp 1

5

Bộ môn QTKS & NH

 

 1.  

Chuyên đề tốt nghiệp 2

5

Bộ môn QTKS & NH

 

 

2. Nguồn học liệu phục vụ học tập

TT

Tên học phần

Giáo trình/Tài liệu

Tác giả

Năm

XB

Nhà

xuất bản

1.

Triết học Mác – Lênin 

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

2009

Chính trị

quốc gia

Giáo trình môn Triết học Mác - Lênin

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

2006

Chính trị

quốc gia

Những chuyên đề

Triết học

Nguyễn Thế Nghĩa

2007

Khoa học

Xã hội

2.

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Giáo trình kinh tế chính trị

Bộ giáo dục đào tạo

2006

Chính trị

quốc gia

3.

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học.

Bộ Giáo dục

& Đào tạo.

2006

Chính trị

quốc gia

Văn kiện đảng thời kỳ đổi mới (VI, VII, VIII, IX, X)

Đảng cộng sản

Việt Nam

1987, 2005, 2006

Chính trị

quốc gia

Một số định hướng đẩy mạnh CNH,HĐH ở Việt Nam giai đoạn 2001- 2010

Nguyễn xuân Dũng

2002

Khoa học xã hội, Hà Nội

4.

Tư tưởng

Hồ Chí Minh

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

2009

Chính trị

quốc gia

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp

Ban nghiên cứu LSĐ Trung ương

2002

Chính trị

quốc gia

Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Vũ Văn Hiền,

Đinh Xuân Lý

2003

Chính trị

quốc gia

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

Lê Hữu Nghĩa

2000

Lao động

Tập bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh

Học viện Chính trị quốc gia HCM

2001

Chính trị

quốc gia

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới ở Việt Nam

Nguyễn Anh Tuấn

2003

ĐHQG TP HCM

Tìm hiểu thân thế - sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh

Hoàng Trang - Nguyễn Khánh Bật

2000

Chính trị

quốc gia

5.

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sảnViệt Nam

Bộ giáo dục

và đào tạo

2009

Chính trị

quốc gia

Một số chuyên đề đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Đại học quốc gia HN

2008

LLCT

Quá trình vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Đinh Xuân Lý

2008

Sự thật

Giáo trình Pháp luật Đại cương

Vũ Quang

2013

Bách khoa Hà Nội

Giáo trình Pháp luật Đại cương

Nguyễn Thị Thanh Thủy

2010

Giáo dục Việt Nam

7.

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Cơ sở văn hóa VN

Trần Ngọc Thêm

2006

Giáo dục

Bài giảng Cơ sở VHVN

Dương T. Thanh Huyền

2010

Đại học

Nha Trang

Cơ sở văn hóa VN

Trần Quốc Vượng

2002

Giáo dục

Đặc điểm giao tiếp của người Việt Nam

Dương T.Thanh Huyền

2010

TLTK

8.

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Vũ Cao Đàm

2003

Khoa học & KT

Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh

Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang

2009

Thống kê

Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp

Đặng Kim Cương

2008

Giao thông Vận tải

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài

2009

Viện NC Kinh tế phát triển, ĐH Kinh tế TPHCM

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Nguyễn Đình Thọ

2011

Lao động – Xã hội

Bài giảng PP nghiên cứu khoa học cho ngành du lịch

Lê Chí Công

2019

ĐHNT

9.

Giáo dục

thể chất 1

(Điền kinh)

Bài giảng môn học Điền kinh

Nguyễn hữu Tập, Phù quốc Mạnh

 

 

Bài giảng

Trần Văn Tự

2009

ĐHNT

Giáo trình Giáo dục thể chất

Theo quy định

 

 

10.

Đường lối quóc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Bộ GD&ĐT

2008

Giáo dục

Biển, Đại dương và chủ quyền biển ,đảo VN

Bộ GD&ĐT

2012

Giáo dục

Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam

Nhóm tác giả

2004

Quân đội

nhân dân

Giáo trình Giáo dục An ninh- Trật tự

Nhóm tác giả

2012

Giáo dục

Các văn bản hiện hành về GDQP-AN và công tác quốc phòng trong ngành GDĐT

Nhóm tác giả

2010

Quân đội

nhân dân

11.

Công tác quốc phòng - an ninh

Bài giảng

Hoàng Anh Bảy

2008

ĐHNT

12.

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và CKC

Giáo trình Giáo dục quốc phòng

Theo quy định

 

ĐHNT

13.

Hiểu biết chung về quân, binh chủng

Giáo trình Giáo dục quốc phòng

Theo quy định

 

ĐHNT

14.

Khiêu vũ

thể thao

Giáo trình khiêu vũ

thể thao

Theo quy định

2009

ĐHNT

15.

Bơi lội

Bài giảng

môn học Bơi lội

Nguyễn Hồ Phong

2009

ĐHNT

16.

Tin học cơ sở

Bài giảng Tin học cơ sở (Lý thuyết)

BM Kỹ thuật phần mềm

2011

ĐHNT

Thực hành

Tin học cơ sở

BM Kỹ thuật phần mềm

2011

ĐHNT

Giáo trình Windows XP, MS. Word, MS. Excel, MS. Power Point

Nguyễn Đình Thuân

2008

ĐHNT

Hướng dẫn sử dụng Internet

Nguyễn Thành Cương

2007

Thống kê

17.

Thực hành tin học cơ sở

Thực hành

Tin học cơ sở

BM Kỹ thuật phần mềm

2011

ĐHNT

18.

Tiếng Anh B1.1

Effective for English communication (student’s book)

IIG Vietnam

2010

ĐHNT

Effective for English communication (workbook)

IIG Vietnam

2010

ĐHNT

Starter TOEIC

Anne Taylor & Casey Malarcher

2007

Compass Media Inc.

Longman preparation series for the New TOEIC test

Lin Lougheed

2008

Longman

19.

Tiếng Anh B1.2

Effective for English communication (student’s book)

IIG Vietnam

2010

ĐHNT

Effective for English communication (workbook)

IIG Vietnam

2010

ĐHNT

Developing skills for the TOEIC  Test

Paul Edmunds –Anne Taylor

 

2007

Compass Media Inc.

Starter TOEIC

Anne Taylor & Casey Malarcher

2007

Compass Media Inc.

Longman preparation series for the New TOEIC test

Lin Lougheed

2008

Longman

20.

Ngoại ngữ 2 – A1.1 (Tiếng Trung/Pháp)

Giáo trình Tiếng Trung/Tiếng Pháp A1.1

 

 

 

21.

Ngoại ngữ 2 – A1.2

(Tiếng Trung/Tiếng Pháp)

Giáo trình Tiếng Trung/Tiếng Pháp A1.2

 

 

 

22

Tiếng Anh bổ trợ

Giáo trình Tiếng Anh ôn tập thi chứng chỉ quốc tế

 

 

 

23.

Nhập môn ngành Quản trị khách sạn

Bài giảng Nhập môn Ngành Quản trị Khách sạn

 

 

 

 

24.

Kinh tế vi mô

Kinh tế học vi mô

David Begg; Stanley Fischer & Rudiger Dornbusch

2007

Thống kê

Kinh tế học vi mô.

Câu hỏi – bài tập – trắc nghiệm Kinh tế vi mô

Nguyễn Như Ý

Trần Thị Bích Dung

Trần Bá Thọ

Nguyễn Hoàng Bảo

2007

Lao động – xã hội

Nguyên lý kinh tế học: Tập 1

N.Gregory Mankiw

2003

Thống kế

Nguyên lý kế toán

Đại học Tôn Đức Thắng

2011

Phương Đông

Giáo trình Nguyên lý kế toán

Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

2014

ÐHKT-TPHCM

 

26.

Marketing

căn bản

Bài giảng “Marketing căn bản”

Bộ môn Marketing

2009

ĐHNT

Marketing căn bản

Nguyễn Ðông Phong và cộng sự

2004

ÐHKT-TPHCM

Những nguyên lý tiếp thị 1, 2

Philip Kotler & Gary Armstrong

2004

Thống kê

 

 

27.

Kinh tế

du lịch

Giáo trình Kinh tế du lịch

Nguyễn Văn Đính

2004

Lao động –

Xã hội

Kinh tế Du lịch

Nguyễn Hồng Giáp

2002

Trẻ

Bài giảng Kinh tế du lịch

Lê Chí Công

2015

ĐHNT

 

28.

Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch

Giáo trình Quản trị Doanh nghiệp

Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm

2012

ĐHKTQD

Giáo trình quản trị học

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và những người khác

2006

Giao thông vận tải – Hà nội

Principles of Management

M. Carpenter, T. Bauer, B. Erdogan

2009

Flat World Knowledge

 

29.

Luật du lịch Việt Nam và quốc tế

Luật du lịch

 

2005

 

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP

Chính phủ

2007

 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP

Chính phủ

2012

 

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn

Chính phủ

2012

 

Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL

Bộ VHTTDL

2008

 

Bải giảng Luật du lịch

Huỳnh Cát Duyên

2016

 

 

30.

Địa lý du lịch

Di sản thế giới ở Việt Nam

Tổng cục Du lịch VN

2008

NXB Trẻ

Địa lý du lịch

Nguyễn Minh Tuệ

2006

TP.HCM

Di sản thế giới ở Việt Nam

Nguyễn Minh Tuệ

2008

TP.HCM

Bài giảng Địa lý du lịch

Đặng Hoàng Xuân Huy

2015

ĐHNT

 

31.

Kỹ năng

bổ trợ

8 kỹ năng mềm thiết yếu

Trần Thượng Tuấn, Nguyễn Minh Huy

2010

Lao động

Kỹ năng mềm thế hệ Z

Bruce Tulgan

2011

Thanh Hoá

 

32.

Tâm lý du khách và giao tiếp ứng xử trong du lịch

Tâm lý khách du lịch

Hồ Lý Long

2009

Lao động

Cẩm nang hướng dẫn viên du lịch

Trần Văn Mậu

2010

Giáo dục

Bài giảng Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch

Ninh Thị Kim Anh

2010

ĐHNT

 

33.

Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch

Innovation & Creativity

In Organizations

Catherine Garcia

1997

Leadership & Management - DBA

Giáo trình khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp

Nguyễn Ngọc Huyền

2008

ĐHKTQD

Khởi nghiệp kế hoạch kinh doanh

Nguyễn Văn Dung

2009

GTVT

Giáo trình Kế hoạch kinh doanh

Bùi Đức Tuân

2009

Lao động xã hội

Kế hoạch kinh doanh

Phạm Ngọc Thúy

2004

Đại học quốc gia Hà Nội

Business Plan

Ginny L. Kuebler

1996

GLK Management Consulting

Bài giảng Khởi nghiệp và Lập kế hoạch kinh doanh du lịch

Lê Chí Công

2018

ĐHNT

34.

Thực hành khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch

Bài giảng Khởi nghiệp và Lập kế hoạch kinh doanh du lịch

Lê Chí Công

2018

ĐHNT

35.

Thực hành xử lý tình huống giao tiếp với du khách

Bài giảng Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch

Ninh Thị Kim Anh

2010

ĐHNT

 

36.

Quản trị buồng

Công nghệ du lịch: Kỹ thuật nghiệp vụ

Dennis L. Foster; Trần Đình Hải biên dịch; Phạm Khắc Thông chủ biên

2001

Thống kê

Giáo trình Công nghệ phục vụ trong nhà hàng – khách sạn

GS.TS. Nguyễn Văn Đính; ThS. Hoàng Thị Lan Hương

2007

ĐHKTQD

Quản lý và nghiệp vụ nhà hàng, bar

Nguyễn Xuân Ra

2006

Phụ Nữ

Bài giảng Công nghệ phục vụ buồng

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

2015

ĐHNT

 

37.

Quản trị lễ tân

Professional Front Office Management

Robert H. Woods, Jack D. Ninemeier, David K.Hayes and Michele A. Austin

2010

Pearson

Giáo trình quản trị lễ tân trong khách sạn hiện đại

Ths. Sơn Hồng Đức

2006

Lao động xã hội

Giáo trình nghiệp vụ lễ tân – cách tiếp cận thực tế

Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch

2006

Thanh niên

Giáo trình kỹ năng – cách tiếp cận thực tế

Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch

2006

Thanh niên

 

38.

Quản trị marketing

khách sạn

Marketing for Hospitality and Tourism

Philip R Kotler, John T Bowen and James Makens

2014

Pearson

Hospitality marketing management

Robert D. Reid, David C. Bojanic

2008

John Wiley & Sons

Marketing Dịch vụ

Lưu Văn Nghiêm

2008

ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội

 

39.

Quản trị

tài chính

khách sạn

Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương

2008

ĐHKTQD

Tài chính doanh nghiệp

Trường Đại học kinh tế thành phố HCM

2000

Tài chính

Tài chính doanh nghiệp

 

Bùi Hữu Phước,Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh, Phan Thị Minh Hiếu

2004

Thống kê

Financial Management for the Hospitality Industry

William P. Andrew, James W. Damitio, Raymond S. Schmidgall

2007

Pearson Prentice Hall

Accounting and Finance for the International Hospitality Industry

Peter Harris

1998

Routledge Edition

 

 

40.

Quản trị

chiến lược

khách sạn

Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu

Phạm Thu Hương

2006

Chính trị

quốc gia

Chiến lược và chính sách kinh doanh

Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam

2008

Thống kê

Bài giảng Quản trị chiến lược

Lê Chí Công

2018

ĐHNT

 

41.

Quản trị

nguồn

nhân lực

khách sạn

Quản trị nhân sự

Nguyễn Thanh Hội

1999

Thống kê

Bài giảng Quản trị nhân lực

Đỗ Thị Thanh Vinh

2015

ĐHNT

Giáo trình Quản trị nhân lực

Nguyễn Văn Điềm & Nguyễn Ngọc Quân

2004

Lao động

Xã hội

Quản trị nhân lực

Trần Kim Dung

2006

TP.HCM

 

42.

Quản trị

chất lượng

dịch vụ

khách sạn

Quản trị chất lượng trong các tổ chức

Nguyễn Đình Phan

 

2008

Giáo dục

Quản trị chất lượng

 

Tạ Thị Kiều An và cộng sự

2008

Giáo dục

Service Quality Management in Hospitality, Tourism and Leisure

Connie Mok, Beverley Sparks, Jay Kadampully

2001

Routledge

Bài giảng Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn

Lê Chí Công

2019

ĐHNT

 

43.

Quản trị

kinh doanh

nhà hàng

Công nghệ phục vụ trong khách sạn – nhà hàng

Nguyễn Văn Đính – Hoàng Thị Lan Hương

2007

ĐHKTQD

Bài giảng QTKDNH

Lê Chí Công- Nguyễn Thị Hồng Đào

2016

ĐH NT

 

44.

Quản trị sự kiện hội nghị

Tổ chức sự kiện

Lưu văn Nghiêm

2009

KTQD

Bài giảng QTSK_HN

Phan Thị Kim Liên

2011

ĐH NT

 

45.

Thực hành tổ chức sự kiện    hội nghị

Tổ chức sự kiện

Lưu văn Nghiêm

2009

KTQD

Bài giảng QTSK_HN

Phan Thị Kim Liên

2011

ĐH NT

46.

Thực hành nghiệp vụ buồng

Tài liệu thực hành nghiệp vụ buồng

BMQTKSNH

2016

ĐHNT

47.

Thực hành nghiệp vụ lễ tân

Tài liệu thực hành nghiệp vụ lễ tân

BMQTKSNH

2016

ĐHNT

 

48.

Thực hành nghiệp vụ

nhà hàng

Công nghệ phục vụ trong khách sạn – nhà hàng

Nguyễn Văn Đính – Hoàng Thị Lan Hương

2007

ĐHKTQD

Bài giảng QTKDNH

Lê Chí Công- Nguyễn Thị Hồng Đào

2016

ĐH NT

Quản lý và nghiệp vụ Nhà hàng – Bar

Nguyễn Xuân Ra

2006

Phụ nữ

 

49.

Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn

English for Tourism (Giáo trình TA DL)

Tổng cục du lịch

2012

Thư viện

Bài giảng tiếng Anh chuyên ngành khách sạn

Phan Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huyền Thương, Tạ Thị Vân Chi

2016

ĐHNT

50.

Chuyên đề tốt nghiệp 1

Hướng dẫn thực tập chuyên đề tốt nghiệp 1

Bộ môn QTKSNH

2019

Website

Bộ môn

51.

Chuyên đề tốt nghiệp 2

Hướng dẫn thực tập chuyên đề tốt nghiệp 2

Bộ môn QTKSNH

2019

Website

Bộ môn

 

3. Xây dựng quan hệ hợp tác với thế giới nghề nghiệp trong thực tập

3.1. Danh sách chuyên gia, quản lý ngành, quản lý doanh nghiệp du lịch tham gia đào tạo Chương trình Quản trị khách sạn (POHE)

TT

Đơn vị/ họ tên

Chức vụ

Học phần phụ trách

Ghi chú

 1.  

Cao Văn Đạo

Giám đốc

Quản trị chất lượng dịch vụ

 

 1.  

Đặng Vinh Hiển

Giám đốc

Quản trị tài chính khách sạn

Quản trị marketing khách sạn

Quản trị chiến lược khách sạn

 

 1.  

Phạm Thị Kim Phượng

Giám đốc nhân sự

Quản trị nguồn nhân lực khách sạn

 

 1.  

Trần Đại Nguyên

Chuyên gia

Quản trị chiến lược khách sạn

Quản trị nguồn nhân lực khách sạn

 

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Trang

Giám đốc nhân sự

Quản trị nguồn nhân lực khách sạn

 

 1.  

Lê Thị Quỳnh Giao

Trưởng phòng

Kinh tế Du lịch

Sở

Du lịch

 1.  

Nguyễn Văn Ty

Trưởng phòng

Kinh tế Du lịch

Sở

Du lịch

 1.  

Lê Thị Cẩm Giang

Giám đốc nhân sự

Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng

 
 1.  

TK Nguyễn

Giám đốc Marketing

Quản trị marketing khách sạn

Quản trị sự kiện và hội nghị

 

 1.  

Cù Anh Tuấn

Giám đốc điều hành

Quản trị chiến lược khách sạn

Quản trị nguồn nhân lực khách sạn

 

 1.  

Dru Nguyễn

Giám đốc tài chính

Quản trị tài chính khách sạn

Quản trị sự kiện và hội nghị

 

 1.  

Nguyễn Văn Trọng

Giám đốc

Quản trị chiến lược khách sạn

Quản trị nguồn nhân lực khách sạn

 

 1.  

Nguyễn Thị Diệu Thuỳ

Trưởng bộ phận nhân sự

Quản trị nguồn nhân lực khách sạn

 

 1.  

Lưu Lê Vân

Trưởng bộ phận đào tạo

Quản trị nguồn nhân lực khách sạn

 

 1.  

Nguyễn Trần Cát

Khách sạn DTX Nha Trang

Quản trị kinh doanh nhà hàng

 

 

 1.  

Nguyễn Thành Phương

Khách sạn DTX Nha Trang

Quản trị tài chính khách sạn

Quản trị marketing khách sạn

Quản trị chiến lược khách sạn

 

 

3.2. Danh sách đối tác doanh nghiệp

TT

Đơn vị

Địa chỉ

Nội dung hợp tác

 1.  

Khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa

26-28 Trần Phú

 • Cơ hội thực hành; thực tập; làm việc bán thời gian cho sinh viên ngành Quản trị khách sạn từ năm học thứ 2.
 • Cơ hội tuyển dụng sinh viên làm việc chính thức ngành Quản trị khách sạn.
 • Cử trưởng Bộ phận tham gia hướng dẫn nội dung thực hành Buồng, Bàn, Bar, Sự kiện hội nghị.
 • Mời Nhà quản lý cấp cao tại khách sạn, resort trao đổi các vấn đề quản lý tại đơn vị.
 1.  

Khách sạn Intercontinental Nha Trang

32-34 Trần Phú

 1.  

Khách sạn Sunrise Nha Trang

12-14 Trần Phú

 1.  

Khách sạn Novotel Nha Trang

50 Trần Phú

 1.  

Khách sạn DTX Nha Trang

3A Quán Trấn, Lộc Thọ

 1.  

Khách sạn Azura Nha Trang

4/3 Trần Quang Khải

 1.  

Khách sạn Michelia Nha Trang

4 Pasteur

 1.  

Khách sạn Yasaka Nha Trang

18 Trần Phú

 1.  

Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang

60 Trần Phú

 1.  

Khu nghỉ dưỡng Six senses Ninh Vân Bay

Ninh Vân, Ninh Hòa

 1.  

Khu nghỉ dưỡng The Anam

Lot 3 Nguyễn Tất Thành, Cam Hải Đông, Cam Lâm

 1.  

Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Rivera

Cam Hải Đông, Cam Lâm

 1.  

Khu nghỉ dưỡng Amiana Nha Trang

Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang

 1.  

Khu nghỉ dưỡng Swandor Cam Ranh.

Km11, Nguyễn Tất Thành, Cam Hải Đông, Cam Lâm

 1.  

Khu nghỉ dưỡng MIA Nha Trang

Bãi Đông, Cam Hải Đông, Cam Lâm

 

4. Cơ sở vật chất

4.1 Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy

TT

Loại phòng học (Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, …)

Số lượng

Diện tích (m2)

Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ giảng dạy

Tên

thiết bị

Số lượng

Phục vụ

học phân

1.

Phòng học, giảng đường

85

25.944

- Projectoor/TV

- Âm thanh (bộ)

85

85

Tất cả các môn học lý thuyết

2.

Phòng học đa phương tiện

01

120

- Máy tính

- Projector/TV

- Âm thanh (bộ)

Camera

40

01

01

02

Tất cả các môn học lý thuyết và đào tạo từ xa

3.

Phòng học ngoại ngữ

01

220

Máy tính có trang bị âm thanh chuẩn

40

Phục vụ các môn học ngoại ngữ

4.

Phòng máy tính

10

1212

Máy tính cá nhân

1300

Tất cả các môn học có thực hành mô phỏng hoặc thao tác trực tiếp trên máy tính

 

4.2. Phòng thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành

TT

Loại phòng học (Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ,…)

Số

lượng

Diện tích (m2)

Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ giảng dạy

Tên thiết bị

Số lượng

Phục vụ học phần/môn học

 1.  

Phòng thực hành nghiệp vụ lễ tân (tại Trung tâm thực hành lưu trú Ký túc xá K1 cũ và tầng trệt tòa nhà Đa năng)

 

2

70

- Máy tính

- Sổ sách

- Điện thoại

2

2

2

Các học phần lý thuyết và thực hành liên quan đến Quản trị Lễ tân và thực hành Nghiệp vụ lễ tân

 1.  

Phòng thực hành nghiệp vụ buồng (tại Trung tâm thực hành lưu trú Ký túc xá K1 cũ)

20

1000

- Giường

- Tủ

- Tủ lạnh

- Bàn ghế

- Lavabo

- Bệ xí

- Tivi

- Hệ thống điện nước

20

20

20

20

20

20

20

20

Các học phần lý thuyết và thực hành liên quan đến Quản trị buồng và Nghiệp vụ buồng

 1.  

Phòng thực hành Nghiệp vụ nhà hàng (Quán Café Bonjour)

1

150

- Ly, muỗng

- Dụng cụ pha chế (cái)

- Tủ lạnh

- Bàn ghế

- Hệ thống đèn, điện (bộ)

- Hệ thống nhà vệ sinh

- Bếp

100

40

 

1

15

7

 

1

 

1

Các học phần lý thuyết và thực hành liên quan đến Quản trị kinh doanh nhà hàng, Quản trị ẩm thực và Nghiệp vụ nhà hàng

4.3 Thư viện

 • Diện tích thư viện: 10.000m2;           Diện tích phòng đọc: 4.000m2
 • Số chỗ ngồi: 1.000;                           Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 110
 • Phần mềm quản lý thư viện: 01 (KIPOS; quản lý tài liệu văn bản điện tử)
 • Thư viện điện tử: http://thuvien.ntu.edu.vn
 • Thư viện kết nối với hệ thống thư viện các trường đại học phía Nam (VILASAL)
 • Việc tra cứu thư viện thông qua internet.
 • Số lượng sách: 15.000 tên, khoảng 35.000 bản (tài liệu văn bản)
 • Tài liệu điện tử: 23.000 tên tài liệu (sách, tài liệu tham khảo, luận văn, luận án, khóa luận, kết quản nghiên cứu khoa học).
 • Cơ sở dữ liệu: Wilson, ABSCO, Applied Acienxe & Technology, Abstracts, Aquatic Sciences and Fisheres Abstracts, Food Science and Technology Abstracts.

 

5. Cơ chế vận hành chương trình

Cần thành lập ban quản lý Chương trình, gồm 1 trưởng ban điều hành và 2 chuyên viên chuyên phụ trách quản lý các hoạt động hành chính của sinh viên, tổ chức quản lý lớp học, tổ chức mời giảng và thực hiện các hoạt động thanh toán mời giảng.

Khoa Du lịch và các Bộ môn phụ trách chính về mặt chuyên môn, tham gia công tác giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp mời giảng và tham quan thực tiễn tại doanh nghiệp.

 

6. Chế độ cho giảng viên

Hệ số các học phần khối kiến thức giáo dục đại cương (không bao gồm quốc phòng, giáo dục thể chất) là 1.3.

Hệ số các học phần kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Việt theo thực tế doanh nghiệp là 2.0.

Hệ số các học phần kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh là 3.2.

 

7. Giá dịch vụ đào tạo

Dựa trên đề xuất của Khoa và đã được Phòng Kế hoạch – Tài chính tính toán lại và công bố với sinh viên.

 

8. Hợp tác với trường ĐH trong và ngoài nước trong đào tạo

8.1 Hợp tác với các đối tác nước ngoài

 • Hợp tác với tổ chức đai học Pháp ngữ (AUF) - Agence universitaire de la Francophonie;
 • Hợp tác với trường ĐH Perpignan (Pháp) - Université de Perpignan Via Domitia;
 • Hợp tác với trường ĐH Orleans (Pháp) - Université d'Orléans;
 • Hợp tác với trường ĐH Auvergne (Pháp) - Université d'Auvergne;
 • Hợp tác với trường ĐH Le Mans (Pháp) - Université du Mans;
 • Hợp tác với Hội văn hóa Pháp Việt (ACFV - Pháp) - Association culturelle franco-vietnamienne;
 • Hợp tác với trường ĐH James Cook (Singapore),...

8.2 Hợp tác với các đối tác trong nước

 • Khoa Du lịch và Khách sạn, Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Khoa Du lịch học, Đại học KHXHNV Hà Nội
 • Khoa Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • Khoa Du lịch, Đại học Khánh Hòa
 • Trường cao đẳng Du lịch Nha Trang