Đội ngũ giảng viên và Cán bộ quản lý

 

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ cán bộ viên chức của Trường tính đến tháng 4/2018 là 618 người; trong đó giảng viên cơ hữu của trường hiện có là 472 người, trong đó có 21 PGS, 106 TS, 313 ThS (trong đó trên 100 ThS đang học NCS trong và ngoài nước). Với đội ngũ giảng viên như trên có đủ trình độ và năng lực tổ chức đào tạo các ngành, chuyên ngành ở các trình độ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ.