Ban quản lý chương trình đào tạo Chất lượng cao

:
:
: namqh@ntu.edu.vn
: Trưởng Ban

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

:
:
: phuongtv@ntu.edu.vn
: Phó trưởng ban

Trưởng phòng Đào tạo Đại học

:
:
: nhutpt@ntu.edu.vn
: Thư ký

Trưởng bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy

:
:
: hiennt@ntu.edu.vn
: Ủy viên

Kế toán trưởng trường Đại học Nha Trang

:
:
: luongdd@ntu.edu.vn
: Ủy viên

Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí

:
:
: anhtt@ntu.edu.vn
: Ủy viên

Phó trưởng Phòng đào đạo Đại học

:
:
: hannt@ntu.edu.vn
: Ủy viên

Phó trưởng Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên